REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego iodshop.pl mającego siedzibę w Rzeszowie ul. Biesiadna 9, 35-304 Rzeszów.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.
 6. Regulamin - niniejszy dokument.
 7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony pod adresem: iodshop.pl
 9. Sprzedawca - IOD Performance Sp. z o. o. ul. Biesiadna 9, 35-304 Rzeszów NIP: 8133733786 KRS: 0000654467 REGON: 366137304.
 10. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 11. Towar na zamówienie - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, wytworzone na indywidualne zamówienie Klienta, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 13. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 17. Zamówienie Indywidualne - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru na zamówienie.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA (PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY)

 1. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, ich opisy, dane techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie poprzez:
  • wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy,
  • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  • złożenie Zamówienia telefonicznie na numer telefonu 730 708 300 poprzez podanie danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  • złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@iodshop.pl poprzez podanie danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • opisu przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • danych kontaktowych Klienta
 • wybranego dokumentu sprzedaży
 • wybranego sposobu dostawy
 • wybranej metody płatności
 • sposobu kontaktu ze Sklepem.
 1. W celu potwierdzenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane Potwierdzenie Zamówienia złożonego przez Klienta. Zawiera ono indywidualny numer Zamówienia oraz wszystkie istotne jego elementy jak min: nazwę produktów, ich ilość i cenę, sposób płatności i dostawy. Załącznik tego maila zawiera również w formie pliku PDF: Regulamin Sklepu oraz gotowy Formularz odstąpienia od umowy, który Klient w razie chęci odstąpienia od umowy może wydrukować, wypełnić i odesłać.
 4. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia w celu potwierdzenia danych.
 5. Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez odesłanie przez Klienta na adres sklep@iodshop.pl informacji o akceptacji.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu.
 7. Sklep realizuje Zamówienia zarówno na produkty gotowe tj. Towary, ale również na produkty indywidualne zamówienie tj. Towary na zamówienie.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

IV. TOWAR NA ZAMÓWIENIE.

 1. Towarem na zamówienie są: zabudowy wyprawowe, przystawki portalowe oraz wszystkie produkty, których konstrukcja różni się od produktów dostępnych w sklepie.
 2. Towary na zamówienie to produkty tworzone zgodnie z zamówieniem Klienta, posiadające określone właściwości związane bezpośrednio z kupującym.
 3. Do zamówień związanych ściśle z osobą kupującego, o charakterze indywidualnie określonym przez Klienta należą również Zamówienia
 4. Towar na zamówienie określony w pkt. 1-3 jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb zamawiającego, a co za tym idzie, prawo odstąpienia od umowy w tych przypadkach nie przysługuje. Reguluje to pkt. 5c dział VII. Odstąpienia od umowy i Zwroty.
 5. Towary na zamówienie określone w pkt. 1-3 nie podlegają zwrotowi.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności z umową towaru zamówionego indywidualnie.

V. DOSTAWA

 1. Sklep realizuje dostawy Zamówień na terenie Polski, jak również po indywidualnych ustaleniach między Sprzedawcą a Klientem na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostawa Towarów odbywa się na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.
 3. Sposoby dostawy zamówionych towarów: za pośrednictwem firmy kurierskiej (paczką standardową, dłużycą, gabarytem oraz paletą) lub za pośrednictwem zewnętrznej firmy lub transportem własnym.
 4. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu (ul. Biesiadna 9, 35-304 Rzeszów). Sklep poinformuje klienta telefonicznie o dostępności towaru w miejscu odbioru.
 5. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 6. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 8. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w walucie złoty polski lub euro.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu. Wysyłka Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu, nie później jednak niż w terminie 7 dni;
  • e-płatność za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay. Wysyłka Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po otrzymaniu od firmy Tpay potwierdzenia wykonanej transakcji, nie później jednak niż w terminie 7 dni;
  • e-raty za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay. Wysyłka Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania kredytu przez bank go udzielającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni;
  • płatność gotówką lub kartą w siedzibie Sklepu,
  • płatność gotówką za pobraniem.
 3. Sklep w przypadku niektórych Towarów, a w szczególności Towarów na zamówienie zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 1. Sklep w przypadku niektórych Towarów, a w szczególności Towarów na zamówienie zastrzega sobie prawo do wpłaty zaliczki celem uruchomienia Zamówienia.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór ten jest wysyłany na adres poczty elektronicznej Klient jako załącznik w PDF do maila Potwierdzającego Zamówienie.
 1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar na zamówienie, nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW I TOWARÓW NA ZAMÓWIENIE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres IOD Performance Sp. z o. o. ul. Biesiadna 9, 35-304 Rzeszów lub e-mail sklep@iodshop.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar czy Towar na zamówienie, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Należy go dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 3. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych Towarów i Towarów na zamówienie. Producent ponosi odpowiedzialność na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje należy kierować na adres IOD Performance Sp. z o. o. ul. Biesiadna 9, 35-304 Rzeszów lub e-mail sklep@iodshop.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu jest właściciel Sklepu.
 2. Sklep działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego  oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądania należy kierować na adres IOD Performance Sp. z o. o. ul. Biesiadna 9, 35-304 Rzeszów lub e-mail sklep@iodshop.pl

XII. POLITYKA COOKIES

 1. Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki którym Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła oraz służą do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź de-instalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru (kolor, proporcje itp.).
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
Product added to wishlist
Product added to compare.